Tani druk

Ocena pracownika, jako efektywna metoda kierowania personelem w zakładzie

W obecnych czasach zasadniczo w każdej firmie istnieje hierarchia pośród zatrudnionych pracowników. Firma rozdzielona jest na różnorakie wydziały, w których to najęte są osoby sprawujące różnorodne funkcje od pracowników wytwórczych, szeregowych, brygadzistów po kierowników i dyrektorów. Jednostki piastujące wyższe stanowiska mają różne zadania wiążące się z pracownikami znajdującymi się pod nimi między innymi ocenę ich pracy.

Sprawdzanie umiejętności pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-dzien-wolny-za-sobote)

Ocena pracownika jest procesem, podczas którego dokonuje się oceniania postępowań, podejścia a także stopień wypełniania zadań i poleceń służbowych. Realizowane jest w cyklicznych odstępach czasowych. Skuteczna ocena pracownicza jest kluczowym narzędziem w firmie, które umożliwia weryfikowanie oraz nadzorowanie działań jednostek w niej zatrudnionych. Ocena wykonywana jest zazwyczaj za pomocą kwestionariusza, w którym zamieszczone są kategorie podlegające ewaluacji w raz z poziomem, z jakim pracownik realizuje standardy z określonej kategorii. Częstokroć powiązana jest z procedurą wynagrodzeń w zakładzie, przez co jest istotnym czynnikiem oddziałującym na organizację jej polityki kadrowej.

monitoring pracowników

Autor: Tristan Nitot
Źródło: http://www.flickr.com

Najbardziej skuteczna ocena pracownika

Współcześnie wyodrębnia się różne sposoby ewaluacji pracowników. Do jednej z nich należy ocena 360 stopni. Metoda ta uważana jest za najbardziej pracochłonną, ale dostarczającą najwięcej informacji pracodawcy. Bazuje ona na uzyskiwaniu informacji na temat pracownika z różnych źródeł. Przeprowadza się rozmowy lub ankiety z ludźmi z najbliższego środowiska pracownika między innymi z zwierzchnikiem, kolegami, podwładnymi a nawet z klientami. W skład tej oceny wchodzi również samoocena pracownika podlegającego ocenie. Po zebraniu wszelkich wiadomości dokonuje się porównania samooceny umiejętności pracownika z wiadomościami na jego temat zgromadzonymi od osób, które, codziennie z nim pracują i go obserwują. Ma ona na celu pokazanie pracownikom ich mocnych i słabych stron. Ocena 360 stopni uważana jest też za najbardziej obiektywną ewaluację wydajności i skuteczności ludzkich poczynań w pracy oraz znakomitą metodę pomiaru rozwoju miękkich kompetencji.